O nás - Jak nakupovat - Obchodní podmínky - Reklamační řád - Slovensko -   >>> VOLNÁ MÍSTA A BRIGÁDY <<<    Kontakty
Internetový magazín ACADEMY Velkoobchod Školení Smart Nails Card Věrnostní program NOVÁ REGISTRACE
NOVINKA
Organic Make-up

HLAVNÍ NABÍDKA

Depilace

Vážená zákaznice,

Ve spolupráci se společnostmi Federal Cars, Peugeot a Peugeot Finance Vám přinášíme VELKOU SOUTĚŽ O PEUGEOT 208.

Velká soutěž o Peugeot 208

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost European Beauty Distribution a.s., se sídlem Türkova 828, 14900 Praha 4, IČ: 28395981, DIČ: CZ28395981, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 14299, organizuje na území České republiky v období od 10. 4. 2015 do 30. 9. 2015 (dále jen „termín soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Velká soutěž o Peugeot 208“ (dále jen „Soutěž“ nebo „Akce“).

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a Slovenskou republiku a je zveřejněn na internetové stránce www.modelaznehtu.cz.

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátor soutěže je:

European Beauty Distribution a.s.
Türkova 828, 14900 Praha 4
28395981
CZ28395981
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14299 (dále jen „EBD“ nebo „Organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky v tomto Statutu uvedené (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Akci jsou dle tohoto Statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově propojeným, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Z účasti na Akci budou vyloučeni ti Účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky Soutěže. Z účasti na Akci budou dále vyloučeni Účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem Soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 10. 4. 2015 do 30. 9. 2015. Finále soutěže proběhne 16.10.2015

V. Pravidla soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky účasti v Soutěži:

  • bude řádně zaregistrován v internetovém obchodě modelaznehtu.cz na adrese www.modelaznehtu.cz v době termínu soutěže
  • zadá soutěžní kupón a vyplní odpověď na soutěžní otázku na stránkách internetového obchodu modelaznehtu.cz.

VI. Výherce Soutěže

Do finále soutěže postupuje 10 účastníků, kteří splnili podmínky tohoto Statutu, tj. zejména řádně se zaregistrovali v internetovém obchodě modelaznehtu.cz, zadali soutěžní kupon a současně poskytli Organizátorovi správnou odpověď na soutěžní otázku.

V případě, že neodpoví 10 účastníků správně na soutěžní otázku, postupuje 10 nejbližších odpovědí na soutěžní otázku.

V případě více správných odpovědí obdrží správně odpovídající účastníci od Organizátora na svůj email uvedený v registraci v internetovém obchodě modelaznehtu.cz do tří pracovních dnů od ukončení soutěže doplňující otázku, na kterou bude účastník povinen odpovědět ve stanovené lhůtě 48 hodin. Postupujícím do finále soutěže se pak stávají ti, kteří odpoví první správně na doplňující otázku až do naplnění 10 postupových míst.

Finále se uskuteční 16.10.2015 na veletrhu Interbeauty Prague. Deseti finalistům budou položeny doplňující otázky. Výhercem se stane ten Účastník, který odpoví správně na nejvíce otázek.

Výhercem může být pouze jeden Účastník.

VII. Ceny v Soutěži

V Soutěži se soutěží o následující ceny:

1. cenaOsobní automobil Peugeot 208
2. a 3. cenapoukaz na nákup v obchodě modelaznehtu.cz v hodnotě 5000,- Kč
4. a 5. cenapoukaz na nákup v obchodě modelaznehtu.cz v hodnotě 2000,- Kč
6. až 10. cenapoukaz na nákup v obchodě modelaznehtu.cz v hodnotě 1000,- Kč

VIII. Oznámení výsledků Soutěže

Výherci Soutěže včetně správné odpovědi budou zveřejněni nejpozději do 30 dnů po skončení soutěže na internetových stránkách www.modelaznehtu.cz

IX. Způsob odevzdání ceny

Cena bude výherci předána v provozovně Federal Cars na pobočce nacházející se na adrese Praha 4, Kloknerova 9 , Česká republika, v provozní době, kdy je pobočka otevřena pro zákazníky. Výherce je povinen si výhru vyzvednout. V případě, že výherce cenu či její převzetí odmítne nebo cenu nepřevezme ve lhůtě do 45 dnů od finále Soutěže, cena zůstává v majetku Organizátora Soutěže.

X. Změna Statutu Soutěže a ukončení Soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit její Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Soutěže nebo změnu Statutu je Organizátor Soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce www.modelaznehtu.cz.

XI. Osobní údaje, autorská díla

Účastí v Soutěži a odpovědí na soutěžní otázku Organizátorovi dává každý Účastník Organizátorovi:

  • v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, a to za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení je poskytován na dobu 5 let od účasti v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodným sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  • souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v médiích (zejména tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.

XII. Závěreční ustanovení

Ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů Soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.modelaznehtu.cz.

Osoby, které se zúčastní Soutěže, tím vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto Statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této Soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže a internetové adrese www.modelaznehtu.cz.

V Praze dne 10. 4. 2015

Vyhledávání

produkt znacka kod
Země doručení a měna
Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomněla jste heslo? Klikněte zde, pošleme Vám jej na Email.
Nové číslo časopisu Beauty&Nails, listopad/prosinec 2017, 116 stran

Cena: 79,- Kč
Nákupní košík
Kód: ks:
Kosik je prazdny
   
   
Dopravci
Přidat do oblíbených partner projektu:
UPOZORNĚNÍ: Veškerý obsah tohoto serveru je chráněn dle autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Texty, fotografie a jiná díla na tomto serveru jsou chráněny každé zvlášť i jako celek a jejich kopírování, nebo další šíření jakýmkoliv způsobem je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno. Některé fotografie na tomto serveru mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení při neoprávěném použití. Kontakt: info@modelaznehtu.cz