Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

European Beauty Distribution a.s.
se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4

identifikační číslo: 28395981

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 14299

pro prodej zboží prostřednictvím webové stránky www.modelaznehtu.cz

 

I. Základní ustanovení

1.1   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti European Beauty Distribution a.s., se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 28395981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíle B, vložka 14299 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupujícím“).

  

 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

-          Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

-          Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.2   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

1.3   Ustanovení VOP je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4   Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II. Uživatelský účet

 

2.1   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY               

3.1 Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webové stránce www.modelaznehtu.cz prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku a následně vytvoří a odešle objednávku.

3.2 Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodávajícího, ať už přímo na pobočce, po telefonu nebo emailové objednávce.

3.3 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.6 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.6.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.6.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.11 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému kupujícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platba v hotovosti či kartou při nákupu
 • platba předem bankovním převodem
 • platba kartou MasterCard, Maestro, Visa nebo Visa Electron prostřednictvím internetového platebního portálu
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)

4.2   Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4.3   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby („platba předem“) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

5.1.1   Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

   a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

   b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

   c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   d. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

   e. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: European Beauty Distribution a.s. - reklamace, Türkova 828, 149 00 Praha 4

5.1.2   Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

5.1.3   Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

5.1.4   Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, gely, krémy apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

5.1.5   Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky/faktury u a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě dobropisu zápočtem.

5.1.6   Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.1.7   Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.1.8   Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

5.1.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě: dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícím před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

5.2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

 

5.2.1   Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

5.2.2   Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

5.2.3   Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

5.2.4   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

   b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

   c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

   d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

   e. neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.2.5   Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

 

5.3 Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

 

5.3.1   Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

5.3.2   Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

5.3.3   Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4   Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

XI. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

12.1 Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použití. Produkty s označením „Jen pro profesionální použití“ obsahují chemické látky, se kterými může pracovat pouze profesionálně proškolená osoba, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra – pedikúra – modeláž nehtů - kosmetika). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.

 

XII. Záruční podmínky

13. 1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ         

14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4 Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy v čl. 5.3 VOP.

14.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty obchod@modelaznehtu.cz, telefon : +420 222 744 000, info linka: +420 800 833 833.

 


„Soutěž o 3 balíčky s třemi produkty značky Staleks z kolekce Uniq v celkové hodnotě 770 Kč za balíček“


1) Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, objekt C, 149 00 Praha 4, IČ: 8395981, DIČ: CZ28395981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14299  (dále jen „Pořadatel“).

2) Základní informace o soutěži

Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky Soutěž o 3 balíčky s třemi produkty značky Staleks z kolekce Uniq, která probíhá na Instagram profilu @modelaznehtu.cz, kterou provozuje Pořadatel (dále jen „IG profil“).

Soutěž probíhá v termínu od 24. 1. do 31. 1. 2024, a to včetně těchto dní, na území České republiky.

3) Účast v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže"), která má aktivní profilový účet na sociální síti Instagram a která splňuje pravidla jejího užití. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, výhra se nepředá. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

 Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

4) Princip a podmínky soutěže 

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže odpoví na soutěžní otázku: „V jakém roce byla značka Staleks založena?,“ označí 2 osoby do komentáře a sleduje IG profil modelaznehtu.cz.

Výherci se stanou soutěžící, kteří splní pravidla této soutěže (dále jen „výherce“).

Losování výherců proběhne 1. února 2024 a výsledky soutěže budou vyhlášeny 1. února 2024 na IG profilu @modelaznehtu.cz.



5) Výhra v soutěži 

Výhrou v soutěži se rozumí

 1. balíček
<>Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - rovný zatlačovač a očko <>1 ks <>
Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - široký a úzký kulatý zatlačovač
<>1 ks<>
Profesionální nůžky na kutikulu UNIQ ASYMMETRIC –
<>typ dle výběru výherce 1 ks

2. balíček
<>Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - rovný zatlačovač a očko <>1 ks <>
Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - široký a úzký kulatý zatlačovač
<>1 ks<>
Profesionální nůžky na kutikulu UNIQ ASYMMETRIC –
<>typ dle výběru výherce 1 ks

3. balíček
<>Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - rovný zatlačovač a očko <>1 ks <>
Manikúrní pusher UNIQ GUMMY - široký a úzký kulatý zatlačovač
<>1 ks<>
Profesionální nůžky na kutikulu UNIQ ASYMMETRIC –
<>typ dle výběru výherce 1 ks

Výhru obdrží tři výherci. Pořadatel může v případě neočekávaných komplikací nahradit výhru jinými cenami stejné nebo i nižší hodnoty.

Dne 1. února 2024budou výherci vylosováni náhodným výběrem. 

Výherci budou Pořadatelem osloveni k zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) soukromou zprávou na Instagramu a do 7 dnů od sdělení osobních údajů jim bude výhra odeslána. Při zaslání těchto údajů výherce také odsouhlasí zpracování jeho osobních údajů.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 Nárok na výhru nelze převádět na jinou osobu. Pokud výherce výhru odmítne nebo neposkytne Pořadateli dostatečnou součinnost s předáním výhry, může Pořadatel výhru použít k jiným účelům.

6) Ochrana osobních údajů 

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a zaslání výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Instagram profilu účastníka soutěže, případně další údaje, které soutěžící sdělí Pořadateli.

Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále jen „GDPR“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Bez tohoto souhlasu se soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, objekt C, 149 00 Praha 4.  V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži nebo jej informovat o výhře. 

V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání soutěže za účelem evidence předání výhry.

Soutěžící uděluje pro případ získání výhry bezplatné svolení s užitím svého jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního Instagram účtu a svých obrazových a zvukových záznamů v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:

 • Facebook, Instagram

 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s GDPR tato práva:

 • požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,

 • právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele,

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR.

7) Další ustanovení 

Svou účastí v soutěži souhlasí každý soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny webové stránce www.modelaznehtu.cz a shop.modelaznehtu.cz, a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatel než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny nebo kde bude soutěž probíhat.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výherci předány v souladu s pravidly soutěže.

Společnost Meta je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta, Inc. a nijak s ní nesouvisí.

 Plná a závazná pravidla soutěže jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 24. ledna 2024.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: marketing@modelaznehtu.cz

Vyhledávání

produkt znacka kod
Země doručení a měna
Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomněla jste heslo? Klikněte zde, pošleme Vám jej na Email.
Nákupní košík
Kód: ks:
Kosik je prazdny
   
   
Dopravci
Přidat do oblíbených partner projektu:
UPOZORNĚNÍ: Veškerý obsah tohoto serveru je chráněn dle autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Texty, fotografie a jiná díla na tomto serveru jsou chráněny každé zvlášť i jako celek a jejich kopírování, nebo další šíření jakýmkoliv způsobem je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno. Některé fotografie na tomto serveru mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení při neoprávěném použití.